PZ

Datum zkoušky: 18.6.2003

Pokud není u otázky uvedeno jinak, vyznačte vždy jen jednu odpověď.

Hodnocení: 35 - 31 bodů = výborně, 30 - 26 bodů = velmi dobře, 25 - 20 bodů = dobře, < 20 bodů = nevyhověl

 1. (1 b.) Jakou frekvenci (v kHz) má signál o periodě 33.3 us?
 2. (1 b.) Na obrázku je znázorněna hysterezní smyčka 
      B| ___
       | //
       |//
   --------+--------
      //|    H
    __// |
       |
 3. (1 b.) Pro výrobu magnetických vrstev pro záznam dat je vhodný
 4. (1 b.) Záznamová oblast v magnetickém médiu je oblast ve které je
 5. (1 b.) Indukční hlava je použitelná
 6. (1 b.) Tenkovrstvá magnetická hlava je tvořena
 7. Dokreslete průběh magnetické indukce, kterou bylo toto napětí v hlavě indukováno.
  
 Ui|  A  |  A  |  |  A  |  |  A 
  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- t
  |  |  V  |  |  V  |  V  |  | 

  B|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- t
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 8. (1 b.) Významnou nevýhodou kódu NRZI je, že
 9. (1 b.) Doplňte do následujícího obrázku (ideální) průběh magnetické indukce v médiu při záznamu dané posloupnosti bitů kódem MFM.
  
   1  1  0  1  0  0  1  1  1
  B|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- t
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 10. (1 b.) Magnetopáskové jednotky s rotující hlavou mívají počet stop na pásce
 11. (1 b.) "Serpentinový záznam" dat se používá
 12. (1 b.) Pro záznam dat na disketě 1.4 MB se používá kódování
 13. (1 b.) Disketové jednotky používají k vystavování hlav
 14. (1 b.) Rychlost přenosu dat u disketových jednotek dosahuje řádově
 15. (1 b.) K nalezení datového bloku na disketě používá řadič disketové jednotky
 16. (1 b.) Hlavičky pevného disku jsou za provozu disku
 17. (1 b.) Vystavovací mechanismus velkokapacitního pevného disku (kapacita > 1GB) je poháněn
 18. (1 b.) Zonální záznam se u pevných disku používá
 19. (1 b.) Pro řízení rychlosti otáčení pevného disku se používá metoda
 20. (1 b.) Následující obrázek znázorňuje část stopy na disku CD. Doplňte do obrázku hodnoty jednotlivých bitů (tj. 0 nebo 1), které budou na vstupu dekodéru dat při čtení tohoto zaznamu.
  
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   [===========]   [===]     [=====]   [===]     [=============]
Data
 21. (1 b.) Data získaná ze subkanálů v záznamu na disku CD se používají především pro:
 22. (1 b.) Princip záznamu na disku CD-RW využívá
 23. (1 b.) Čtení dat z magnetooptického disku se provádí s využitím následujícího principu:
 24. (1 b.) Čtecí kanál PRML se pro čtení dat zapsaných na magnetické vrstvě používá z následujícÍho důvodu:
 25. (1 b.) Rozšíření rozhraní ATA na ATAPI je nutné pro
 26. (1 b.) Rozhraní ATA (v různých verzích) dovoluje adresování dat na disku metodou
 27. (1 b.) Rozhraní ATA dosahuje vysoké rychlosti přenosu v režimu Ultra DMA použitím následujících technik (vyberte všechny správné odpovědi):
 28. (1 b.) Po přechodu do Transfer Phase lze na rozhraní SCSI uskutečnit
 29. (1 b.) Při synchronním přenosu na rozhraní SCSI se potvrzování jednotlivých přenosů
 30. (1 b.) Jaké jsou základní stavy (fáze) sběrnice SCSI?
  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
  4. ________________________________
 31. (2 b.) Na následujícím obrázky je blokové schéma jednoduchého grafického displeje. Doplňte do tabulky příslušné hodnoty. Neuvažujte časy potřebné pro zpětný běh paprsku a pohyb paprsku v zatemněných okrajích obrazu.
  
               +---------------------------- HRTC
CLK  +--------+ +--------+ | +----------------+
 -----| n bitů |--| N bitů |-+-|   M bitů   |--------- VRTC
   +--------+ +----+---+  +-------+--------+
     |      |        |
     |      +----\ /--------+       X bodů
     |         V          |-------------|
     |         |          +-------------+ -
     |      +-------------+      |       | |
     |      | kapacita  |      |       | |
     |      |  K slov  |      |       | | Y bodů
     |      | po k bitech |      |       | |
     |      +-----+-------+      |       | |
     |         |          +-------------+ -
     |         / k
     |         |
     |      +---------------+     +-----+
     +-----------|  multiplex  |---------| D/A |-------- video
           +---------------+     +-----+
  Parametr Hodnota
  Frekvence CLK
  Frekvence HRTC
  Frekvence VRTC 70 Hz
  X (počet bodů na řádce) 512
  Y (počet řádek) 512
  n (počet bitů pro adresování multiplexeru)4
  N (čítač bodů)
  M (čítač řádků)
  K (počet slov Video RAM)
  k (délka slova Video RAM)
 32. (1 b.) Princip tisku v laserové tiskámě spočívá ve
 33. (1 b.) Výhodou ablativních tiskáren je
 34. (1 b.) Princip indukčních snímačů souřadnic (tabletů) je následující:

Honck, o7.o9.2oo3, http://agentka.wz.cz/