na čelo
do školičky

DB1

Několik variant zadání příkladů u zkoušky:

[A]
1) jakou organizací by se dala realizovat vazba 1:N v ERA modelu?
2) spojení relace; k čemu by se dalo toto spojení použít?
3) projekce - příklad
4) dekompozice - příklad relace s 5-ti atributy
R(A,B,C,D,E) a B->A, E; B->A, C
- navrhněte vhodnou dekompozici na 2 relace, která bude bezztrátová
5) co je to vícenásobný set? síťový model dat
6) ERA model: památky - každou vlastní 1 majitel, dodavatelské firmy provádí opravy památek, 1 památka může být opravována více firmami, dodavatelé majitelům faktury, na 1 faktuře může být práce na různých památkách
7) Jaké paralelní transakce se zapisují do journalu?
8) uzamykací protokoly -- dvoufázový uzamykací protokol
9) určit jestli patří do 1.--3. NF

[B]
1) Co mají společné a v čem se liší invertovaný seznam a indexový soubor?
2) Napište relační schéma R*S, které vznikne z
R = výrobek (č_výrobku, cena)
S = sklad (..., č_výrobku, číslo_skladu, množství)
3) Určete projekci R[A1, A3]
A1A2A3A4
A1aa
B2bb
A3ag
D2bd
4) Určete klíč a zda je 1.--3.NF a proč?
5) dekompozice R(A, B, C, D, E), B->C, E
6) Co je výskyt setu u síťového modelu?
7) ERA model studijní agendy -- studijní programy se skládají z oborů, ty z bloků, do těch jsou zahrnuty předměty a ty se mohou vzájemně podmiňovat (pouze "a zároveň", nikoli "nebo"). Pak zaveďte objekt student -- s čím bude v relaci (mělo by být možno rozeznat co studuje za obor)
8) Co je ROLL-BACK, jak a na co se používá?
9) Jaká pravidla je třeba dodržovat při paralelním zpracování transakcí, když zamykají a odemykají objekty?
10) Vysvětlete pojem entita.

[C]
1) přidání prvku do seznamové organizace; načrtnout obrázek
2) selekce
3) 3.NF (vybrat klíč)
A1A2A3A4
A1aa
A2bb
B3ag
C2bd
D1aa
4) princip síťového modelu
5) ER model - trafostanice
6) zámky - 3 operace (transakce)

  do skladu se ukládá
  ze skladu se vydává
  výpis aktuálního stavu
7) integritní omezení
8) funkční nezávislost atributů
9) příkaz GRANT

[D]
1) načrtni -- index-sekvenční tabulku; jak se do ní přidává
2) relační schéma R*S pro R(A1, A2, A3, č_osoby) a S(B1, B2, č_osoby)
3) R[A1,A3] -> relační schéma (pro tabulku se čtyřmi sloupci)
4) najdi klíč a urči je-li v 1., 2., 3. NF (ano/ne) a proč?
5) R(A,B,C,D,E) a B->A, D
- udělej co nejlepší rozklad
- může C->B je-li B klíč? (proč?)
6) co je to síťový model
7) ER: okres, obce, části obce, parcela -- daná souřadnicemi - a další - urbanizační celky, ochranná pásma, zátopové oblasti, místa pro položení kabelu
- pomocí relační algebry najdi obce, které leží v zátopové oblasti
8) definice journálu
9) přístupová práva z hlediska SQL


Honck, 18.o2.2oo2, http://agentka.kgb.cz/