na čelo
do školičky

NM

Na stránkách katedry matematiky si můžete stáhnout sylabus přednášek, otázky ke zkoušce, pár příkladů k procvičení, několik slidů na cvičení a jednu vzorovou písemku i s řešením. Kromě ní se ve zkouškové písemce též objevuje:
p1_07 Řešení soustavy lineárních rovnic Ax=b
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete princip Gaussovy eliminační metody s úplnou pivotací.
 3. Popište postup při řešení přeurčených soustav.
 4. Pomocí GEM s úplnou pivotací vyřešte:
     x1 + x2    = 2
       x2 + x3 = 2
     x1 +   2x3 = 3
     x1 + x2 + 2x3 = 10
  
 5. Uveďte výhody GEM s pivotací oproti normální GEM (bez pivotace).
p2_13 Diskrétní L2 aproximace
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete rozdíl mezi interpolací a diskrétní L2 aproximací.
 3. Popište konstrukci diskrétní L2 aproximace.
 4. Určete lineární funkci f, která je diskrétní L2 aproximace f
  x1234
  f(x)6431
 5. Vysvětlete smysl použití ortogonálních polynomů.
p3_11 Numerické integrování
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete princip Gaussových kvadraturních vzorců. Odvoďte jednobodový Gaussův kvadraturní vzorec.
 3. Uveďte dvoubodový Gaussův kvadraturní vzorec pro interval <-1;1> a popište jak ho lze použít pro obecný interval <a;b>.
 4. Pomocí dvoubodového Gaussova kvadraturního vzorce vypočtěte
  0,4
  ň3x arctgx dx
  0,2
 5. Objasněte problematiku konvergence Gaussových vzorců. Vysvětlete pojem algbraický řád přesnosti.

p1_03 Řešení nelineární rovnice f(x)=0
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete obecný princip iteračních metod pro řešení nelineárních rovnic.
 3. Popište Newtonovu metodu.
 4. Určete kořen rovnice x3 - sinx + tgx = 0 na intervalu (p/2; 3p/2) pro x0 = 2 a e = 0,001.
 5. Uveďte výhody a nevýhody Newtonovy metody vzhledem k ostatním metodám.
p1_11 Částečný problém vlastních čísel matice A
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Popište metodu Rayleighova podílu.
 3. Uveďte nutné předpoklady pro užití metody Rayleighova podílu a vysvětlete jejich význam.
 4. Určete dominantní číslo matice
     [ 1 2 3 ]
   A = [ 4 5 6 ]
     [ 7 8 10 ]
  
 5. Srovnejte mocninnou metodu s metodou Rayleighova podílu (rychlost konvergence, stabilita).
p3_04 Numerické derivování
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete ideu odvození vztahů pro aproximaci 1. derivace funkce. Napište základní dva dvoubodové a jeden tříbodový vzorec.
 3. Popište Richardsonovu extrapolaci.
 4. Pomocí základního tříbodového vzorce vypočtěte hodnotu první derivace funkce f(x) = x-2 sinx v bodě x0 = 1 s kroky h=0,4, h=0,2, h=0,1, pro zpřesnění použijte Richardsonovu extrapolaci.
 5. Objasněte závislost celkové chyby na volbě kroku h. Co platí pro podmíněnost úlohy numerického derivování?

?? Řešení soustav nelineárních rovnic F(X)=0.
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete obecný princip iteračních metod pro řešení soustav nelineárních rovnic.
 3. Popište metodu prosté iterace. Uveďte postačující podmínky konvergence.
 4. Určete řešení soustav rovnic
     x2 sin y + y cos x + x - 1 = 0
           x3 + x2 y - 1 = 0
  
  na oblasti R Î <1/2; 3/2> ´ <0; 1> pro x0 = 0,9 a y0 = 0,1.
 5. Uveďte výhody a nevýhody prosté iterace.
?? Aproximace interpolačním polynomem
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete konstrukci Newtonova interpolačního polynomu.
 3. Sestrojte Newtonův interpolační polynom
  x013
  f(x)326
 4. Určete přibližnou hodnotu funkce f v bodě 2.
 5. Porovnejte možnosti použití interpolace Newtonovým polynomem s interpolací kubickou spline funkcí.
p3_03 Numerické derivování
 1. Formulujte danou úlohu.
 2. Vysvětlete ideu odvození vztahů pro aproximaci 1. derivace funkce. Napište základní dva dvoubodové a jeden tříbodový vzorec.
 3. Popište Richardsonovu extrapolaci.
 4. Pomocí základního tříbodového vzorce vypočtěte hodnotu první derivace funkce f(x) = x2 arctgx v bodě x0 = 1 s kroky h=0,4, h=0,2, h=0,1, pro zpřesnění použijte Richardsonovu extrapolaci.
 5. Objasněte závislost celkové chyby na volbě kroku h. Co platí pro podmíněnost úlohy numerického derivování?

A dále zkratkovitě:

p1_01 Nelineárka: x1/2 - tgx = 0 na (p/2; 3p/2) pro x0 = 3 a e = 0,001.

p1_02 Nelineárka: 5x + 4 + sin2x - x4 = 0 na <1; 3> pro x0 = 2,5 a e = 0,001.

p1_08 GEMPU přeurčenou soustavu

   x1 +   2x3 = 3
   2x1 + x2 + x3 = 6
   x1 + x2    = 2
     x2 + x3 = 2
p1_10 SOR, w = 1,1
   [ 6 1 1 | 2 ]
   [ 1 7 2 | 5 ]
   [ 1 3 8 | 7 ]
p1_13 mocnninou metodou dominantní vlastní číslo
   [ 1 4 9 ]
 A = [ 3 1 8 ]
   [ 1 3 9 ]
p2_01 Lagrange interpolace
x013
f(x)326

p2_02 Lagrange interpolace a funkční hodnota f(3)
x025
f(x)10615
a taky: Porovnejte možnosti použití interpolace Lagrangovým polynomem s interpolací kubickou spline funkcí.

p2_07 Newton interpolace
x134
f(x)623

p2_08 Newton interpolace
x146
f(x)25610

p2_12 Diskrétní L2 aproximace
x1246
f(x)1358

p3_07 Newton-Cotes lichoběžníkovým pravidlem složeným a zpřesnit Rombergem
1
ňx2 sin 2x dx
0

p3_08 Newton-Cotes lichoběžníkovým pravidlem složeným pro h=0,2 a h=0,1 a zpřesnit Rombergem
1
ňx2 arctgx dx
0
a taky: Objasněte problematiku konvergence Newtonových-Cotesových vzorců a pojem algebraický řád přesnosti.

p3_09 Gaussovy kvadraturní vzorce
1
ňx2 ex dx
0,8

?? Gaussovy kvadraturní vzorce
0,8
ňx3 sinx dx
0,6

?? Euler


Honck, o5.o9.2oo1, http://agentka.kgb.cz/